W związku z wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej a tym samym na rynek wspólnotowy od 1 maja 2004 roku nastąpiła zmiana procedur celnych związanych z wymianą towarową pomiędzy krajami członkowskimi. Nie ma już wymogu każdorazowego przedstawiania w urzędach celnych towarów przywożonych bądź wywożonych do krajów członkowskich (towary są przemieszczane bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy). Tym samym zgłoszenia składane na drukach SAD przestały funkcjonować w odniesieniu do wymiany wewnątrzwspólnotowej. Zgłoszenie celne zastąpił dokument INTRASTAT, który jest zbiorczą miesięczną informacją o dokonanych przywozach towarów do Polski z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz o wywozach towarów z Polski do innych państw członkowskich. Obowiązek gromadzenia, przetwarzania, kontroli deklaracji statystycznych oraz tworzenia zbioru dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego spoczywa na Służbie Celnej, która dokonuje tego w ramach Systemu Przetwarzania Zgłoszeń Celnych CELINA. Konsekwencją wprowadzenia tego systemu jest nałożenie na przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z innymi krajami Wspólnoty obowiązku przekazywania informacji o dokonanych przez nich obrotach. Obowiązek ten ciąży na podmiotach, których obroty z krajami Unii przekroczyły ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tzw. próg asymilacji.

Naszym Klientom oferujemy:
• tworzenie deklaracji INTRASTAT i przesyłanie ich drogą elektroniczną do Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie