Zapewniamy naszym Klientom pełną obsługę odpraw z wykorzystaniem elektronicznych systemów celnych (ECS, NCTS, CELINA, ZEFIR) do której należy:

- kompleksowe odprawy przesyłek przewożonych transportem drogowym, kolejowym, pocztowym, morskim i lotniczym we wszystkich procedurach celnych, w tym m.in.:

  • sporządzanie i wysyłanie elektronicznych zgłoszeń celnych do systemów ECS (procedury wywozowe), NCTS (tranzyt),  oraz CELINA (procedury przywozowe),
  • uczestniczenie w ewentualnej rewizji celnej,
  • sporządzanie uwierzytelnionych wydruków komunikatów IE599 (potwierdzenie wyprowadzenia towaru poza obszar UE – w procedurach wywozowych),  POD i PZC (powiadomienie o długu celnym i poświadczenie zgłoszenia celnego – w procedurach przywozowych) oraz przechowywanie ich w wersji elektronicznej,
  • obliczanie długu celnego ciążącego na towarze,
  • wypełnianie karnetu TIR,
  • wypełnianie międzynarodowego drogowego listu przewozowego CMR
  • wypełnianie pocztowych deklaracji celnych CN22 i CN23

- składanie zabezpieczeń majątkowych na poczet długu celnego ciążącego na towarze w procedurach przywozowych

- składanie zabezpieczeń majątkowych na poczet długu celnego ciążącego na towarze w procedurze tranzytu za dokumentem T1 i T2

- występowanie w imieniu klientów przed organami celnymi we wszystkich sprawach z zakresu prawa celnego, w tym m.in.:

  • składanie odwołań,
  • sporządzanie wszelkich wniosków, w tym o rejestrację w systemie EORI i PDR,
  • legalizowanie świadectw pochodzenia

Obsługę odpraw celnych zapewnimy również z zastosowaniem PROCEDUR UPROSZCZONYCH.

Posiadamy pozwolenie na stosowanie uproszczeń we wszystkich procedurach celnych. Dzięki temu możemy bez ograniczeń czasowych dokonywać czynności, które dotychczas zarezerwowane były tylko i wyłącznie dla organów celnych.

 

Uproszczenia te polegają na możliwości dokonywania zgłoszeń celnych we wszystkich procedurach dotyczących wywozu towaru poza obszar celny Wspólnoty, przywozu towaru spoza Unii oraz w tranzycie, praktycznie bez ograniczeń czasowych związanych z godzinami urzędowania administracji celnej. Oznacza to, że możemy odprawiać towary 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku, a czas trwania takiej odprawy nie powinien przekroczyć pół godziny. Odprawy planowane po godzinach pracy naszego biura, tj. pomiędzy 16 a 8 powinny być jedynie wcześniej awizowane. Odprawy te są realizowane w miejscu uznanym przez organ celny, zlokalizowanym przy naszym biurze na ul. Ściegiennego 264c, oznakowanym tablicą informacyjną i wydzielonym z ogólnego parkingu poprzez naniesienie widocznych linii w kształcie prostokąta. Istnieje również możliwość dokonywania odpraw u klienta, bez konieczności każdorazowego przedstawiania towaru w urzędzie celnym. W tym celu, na nasz wniosek, organ celny uznaje miejsce u klienta do stałych odpraw celnych i od tej chwili zwolniony jest z obowiązku każdorazowego dostarczania towaru. Wymiana informacji z naszymi klientami odbywa się w sposób elektroniczny, z wykorzystaniem elektronicznej poczty.

 

Dzięki pozwoleniu na uproszczenia przy obejmowaniu towaru procedurą tranzytu w systemie NCTS i TIR możemy realizować nie tylko samą procedurę tranzytu, ale również procedurę wywozu z zastosowaniem karnetu TIR czy dokumentu T1 i T2. Natomiast dzięki pozwoleniu na uproszczenia przy zamykaniu procedury tranzytu możemy realizować procedury importowe związane z tranzytem za karnetem TIR, jak i za dokumentem T1 czy T2. Pozwolenie na stosowanie uproszczeń związanych z procedurami importowymi, poza ww. ułatwieniami, daje dodatkowo naszym klientom możliwość rozliczania podatku VAT zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, tj. na deklaracji VAT-7. Oznacza to, że klient korzystający z naszych usług i uproszczeń, w procedurze dopuszczenia do obrotu, nie musi płacić podatku VAT przed zwolnieniem towaru, tak jak przewidują to standardowe procedury, lecz rozlicza go na deklaracji VAT-7 za okres, w którym nastąpił jego przywóz. W praktyce oznacza to odroczenie płatności tego podatku. Przed przystąpieniem do takiej formy rozliczeń należy złożyć zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego oraz do naczelnika urzędu celnego właściwych ze względu na siedzibę firmy z zaznaczeniem, od którego miesiąca ta forma uproszczeń będzie stosowana.