Informujemy, z powodu wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, iż EFEKTOR Zbigniew Kęczkowski, z siedzibą: Os. Na Stoku 35B/82, 25-437 Kielce (agencja celna EFEKTOR), jest administratorem Państwa danych osobowych. Przetwarzanie danych następuje w ramach dokumentacji w formie papierowej oraz elektronicznej i obejmuje w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, firmę, PESEL, NIP, REGON, EORI, adres zamieszkania lub adres siedziby;

 • adres do doręczeń, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko.

Agencja celna EFEKTOR gromadzi Państwa dane osobowe w celach:

 • świadczenia usług na Państwa rzecz;

 • wykonywania przepisanych prawem obowiązków, w szczególności księgowych oraz archiwizacyjnych;

 • realizacji ustawowych uprawnień, w szczególności do dochodzenia wymagalnych świadczeń pieniężnych w ramach windykacji pozasądowej lub sądowej;

 • przesyłania oferty i innych informacji handlowych – w przypadku wykazania przez Państwa zainteresowania oraz po uzyskaniu stosownej zgody.

Agencja celna EFEKTOR nie wykorzystuje systemów profilowania klientów w oparciu o zgromadzone dane osobowe. Ponadto, Państwa dane przechowywane są jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, które wskazano powyżej.

EFEKTOR, dla celów przewidzianych w niniejszej Informacji, może przekazywać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa, w szczególności administracji celno-skarbowej;

 • podmiotom świadczącym usługi na rzecz EFEKTOR, w szczególności dostawcom specjalistycznych systemów informatycznych lub programów komputerowych, operatorom pocztowym lub kurierskim, kancelariom windykacyjnym oraz bankom.

W agencji celnej EFEKTOR funkcjonuje system ochrony przetwarzanych danych, obejmujący szereg zabezpieczeń fizyczno-mechanicznych, technicznych oraz organizacyjnych, który ma za zadanie ochronę danych osobowych przed ich wyciekiem lub utratą.

Na mocy obowiązujących przepisów, w zakresie ochrony danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 • prawo żądania dostępu do treści danych osobowych;

 • prawo sprostowania danych osobowych;

 • prawo usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym");

 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • prawo przenoszenia danych osobowych;

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu.